Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D

Dopravní expertka oceněná Nadací Charty 77 za boj proti korupci

Boj s lotry nikdy nevzdám.

Programové priority

 • TRANSPARENTNÍ NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY - Veřejné prostředky jsou prostředky nás všech. Proto jejich vynakládání musí být co nejtransparentnější. Chci se zasadit o přijetí konkrétních zákonů, které to umožní. Odmítám bezzubé „veřejné diskusní kluby“, které nic neřeší. Pro fungující protikorupční politiku státu musíme přijmout skutečně účinné zákony, zejména zákon o veřejných zakázkách, zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zákon o státní službě.

 • ÚČINNÁ KONTROLA U VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - Stát se musí stát kvalifikovaným a respektovaným partnerem pro soukromý sektor a nikoliv tím, kdo pasivně přihlíží a vydává prostředky. To samé platí u evropských fondů. Jejich vynakládání musí podléhat efektivní a systémové kontrole státu. V současné době neexistuje metodika, která by to umožňovala. I proto je možné, že prostředky státu a eurofondy jsou zneužívány a vynakládány nehospodárně. Proto chci prosadit profesionalizaci úředníků státní správy a zveřejňování zakázek a smluv na internetu až po úroveň obcí.

 • REGULACE LOBBINGU - Lobbisté dnes mají jednoduchý a nekontrolovatelný přístup k úředníkům a zákonodárcům. Je nutno vytvořit zákon, který bude jejich vztahy regulovat a vytvoří oficiální registr lobbistů.

 • ROZVOJ DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO KONKURENCESCHOPNOST A OCHRANU NAŠEHO ZDRAVÍ - Česká republika bude prosperovat, jen když bude konkurenceschopná. Za tímto účelem je nutné podporovat zákony rozvíjející vysokorychlostní železnice, uzákonit strategický rozvoj dopravní sítě a především zajistit standardizaci při plánování a samotné výstavbě dopravní infrastruktury. Tyto kroky zajistí levnější a kvalitnější stavby. Ušetřené prostředky můžeme investovat do ekologické městské dopravy. Chci se také zasadit o převedení kamionové dopravy na železnici, systému měření váhy a účinnější výběr poplatků za přetížení kamionů.

 • MODERNIZACE BRNĚNSKÉHO NÁDRAŽÍ - Brněnské nádraží je důležitý prvek infrastruktury celé ČR. Už 70 let čekáme na jeho uspokojivé řešení. Nejvýhodnější je rekonstrukce, kterou nám navíc pomůže financovat EU. Brno má potenciál stát se významným dopravním uzlem vysokorychlostních tratí sever-jih, východ-západ, která může být významně financována společně s těmito tratěmi. Odsunutá poloha nádraží zásadně mění charakter města. Proto striktně podporuji nádraží v centru. Musíme proto zvolit takovou rekonstrukci, která myslí na dlouhodobý rozvoj města a moderní evropské standardy.

 • ZACHOVÁNÍ KOCIÁNKY - Plně podporuji petici na záchranu Centra Kociánka a budu usilovat o zachování stávající kvality a rozsahu jím poskytovaných služeb pro děti se zdravotním postižením.

 • PODPORA ATLETIKY - Ze své pozice se zasadím o podporu brněnské atletiky. Již nyní usiluji o znovuobnovení atletického klubu TJ GEOTEST BRNO, který v devadesátých letech ukončil činnost.

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Můj volební program

Volební program kandidátky do Senátu PČR Miloslavy Pošvářové

Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky a systémová kontrola

Veřejné zakázky a nakládání s veřejnými prostředky musí být co nejvíce transparentní.
Proto se zasadím o:

• legislativní opatření zvyšující transparentnost nakládání s veřejnými prostředky;
• systémovou kontrolu čerpání evropských fondů ze strany státu, k čemuž v současnosti neexistuje dostatečná metodika;
• zapracování protikorupční politiky státu do příslušných zákonů, především do zákona o veřejných zakázkách, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zákona o státní službě a dalších;
• profesionalizaci úředníků státní správy;
• zavedení systému státní správy a řízení rozvoje dopravní infrastruktury;
• zavedení systému kvality jako zásadní určující parametr hodnocení veřejných zakázek
• zveřejňování zakázek a smluv na internetu za účelem veřejné kontroly, a to až po úroveň obcí.

Dále budu usilovat o to, aby se stát stal kvalifikovaným a respektovaným partnerem pro soukromý sektor a nikoliv tím, kdo jen pasivně přihlíží.

Korupce a její důsledky na kvalitu staveb pozemních komunikací

Již v roce 2011 jsem ve sborníku Národní ekonomické rady vlády (NERV) Boj s korupcí poukázala na množství nešvarů při přípravě, realizaci i užívání staveb pozemních komunikací a navrhla jsem také možnosti jejich řešení.
V souladu s tím proto budu prosazovat:

• zpracování nezávislých auditů staveb pozemních komunikací, které pomohou zamezit finančním únikům a potrestat odpovědné osoby;
• zavedení mechanismů nezávislých kontrol státních stavebních zakázek, neboť jejich současná neexistence vede k nekvalitním a předraženým opravám;
• zřízení silných státních orgánů, s cílem posílit systém kontroly kvality;
• navýšení počtu kvalifikovaných státních pracovníků, zkušených v oblasti stavebního práva;
• eliminaci rizikových faktorů v procesech přípravy, realizace i užívání a správy komunikací v záruční době, jakými jsou například výkup pozemků, výběr technického dozoru či uzavírání smluv znemožňujících efektivní reklamaci vad;
• nezávislé technické, personální a ekonomické analýzy, na jejichž základě stát opět začne získávat autoritu ve vztahu ke zhotovitelům staveb;
• zachování ŘSD ČR jako státního investora, jelikož případná transformace na akciovou společnost by vedla k rozšíření současných problémů i o neprůhlednost a nekontrolovatelnost jeho finančních toků;
• přijetí přísnějších pravidel pro zpracování projektové dokumentace, s cílem eliminovat dodatečné objednávání víceprací v průběhu stavby;
• opětovné zavedení pozice funkční supervize stavby, jež bude zárukou nezávislého posouzení projektu v rámci zadávací soutěže, ověřovatelem kvality stavby v průběhu její realizace či zpracovatelem soupisu reklamačních vad;
• zamezení úniku informací se strategickým významem pro výstavbu dopravních staveb;
• vytvoření typizace mostů pro zjednodušení projektování a správy majetku;
• vytvoření evidence majetku v rámci ŘSD ČR pro účinný a smysluplný výkon majetkového správce.

Zákon o lobbingu

V současnosti mají lobbisté příliš jednoduchý a netransparentní přístup k orgánům veřejné moci a k zákonodárcům. Budu usilovat o vytvoření zákona, který bude lobbing regulovat. Jedním z potřebných opatření je zřízení registru lobbistů.

Modernizace brněnského nádraží

Brněnské vlakové nádraží je zásadním prvkem dopravní infrastruktury státu. Brno má potenciál stát se významným dopravním uzlem mezi Prahou, Bratislavou a Vídní.
Budu usilovat o to, aby:

• se na modernizaci nádraží využilo maximum z finančních prostředků EU;
• bylo prosazeno smysluplné a nejlepší technické řešení nádraží s perspektivou dalšího vývoje a rozvoje města, které zároveň významně nenaruší jeho stávající charakter;
• nádraží odpovídalo strategii pro vysokorychlostní tratě;
• nádraží odpovídalo evropským standardům.

I z těchto důvodů jsem striktní zastánkyní zachování nádraží v centru města.

Rozvoj dopravní sítě České republiky

Rozvoj dopravní sítě je klíčový pro konkurenceschopnost České republiky.
Proto se zasadím o:

• rozvoj vysokorychlostní železnice v ČR;
• uzákonění strategie rozvoje dopravní sítě;
• zavedení systému plánování a oprav dopravní infrastruktury, standardizace technického řešení stavebních objektů;
• podporu výstavby a oprav důležitých komunikací v městě Brně, včetně napojení města na dálniční síť ČR;
• zavedení systému jednotných smluvních dokumentací na dodávku projektové dokumentace a staveb, standardů, eliminace růstu víceprací;
• ekologizace dopravní sítě – převedení kamionové dopravy na železnici;
• zavedení systému vážení kamionů a efektivnější výběr poplatků za přetěžování silnic a dálnic;
• zavedení systémů ekologické městské dopravy.

Zachování Centra Kociánka

Plně podporuji petici na záchranu Centra Kociánka (dále jen „CK“) a budu usilovat o zachování stávající kvality a rozsahu jím poskytovaných služeb pro děti se zdravotním postižením. Stávající snahy vedení o přeměnu CK z místa poskytujícího komplexní služby dětem a dorostu, v chráněné bydlení pro dospělé, odmítám. Tyto tendence jsou nejen v přímém rozporu s Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o právech osob, Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014, Zřizovací listinou CK, ale i s dobrými mravy a zdravým rozumem, neboť svým zaměřením je CK v Brně i širokém okolí jedinečná.

Podpora lehké atletiky

Ze své pozice bych se ráda také zasadila o podporu brněnské atletiky. Již nyní usiluji o znovuobnovení atletického klubu TJ GEOTEST BRNO, který v devadesátých letech ukončil činnost. V tomto oddíle jsem aktivně působila téměř 7 let. Domnívám se, že sport je pro rozvoj dětí a mládeže důležitý a má významný vliv na rozvoj povahových vlastností.

Každý dar se počítá!

Má kampaň je založena na transparentním financování. Odmítám dary od velkých sponzorů či lobbistických skupin, kterým bych se měla cítit zavázaná.

Byla bych velmi ráda, pokud byste na mou kampaň přispěli právě Vy!

 

I malým darem pomůžete k vytištění plakátů, letáků či pronájmu plakátovacích ploch.

Darovat můžete prostřednictvím tohoto odkazu.

Pohyb na účtu můžete sledovat zde: 201420140/2010.

 

Za finanční příspěvek na kampaň Miloslavy Pošvářové obdržíte originální fotografii kandidátky do Senátu s osobním věnováním.

Fotografie zasílaná dárcům

Souzníte s mými názory? Pomozte mi prosím v kampani!

Každá minuta, kterou se rozhodnete investovat mi pomůže v senátní kampani. Nedisponuji velkými dárci a tajnými sponzory, kterým bych musela být zavázaná,  a proto je má kampaň založená na dobrovolné pomoci každého, komu záleží na tom, jak se v tomto státě bude žít.

V následujících měsících se budu pohybovat v ulicích města Brna, hovořit s voliči, rozdávat letáky a pořádat besedy. Pokud budete mít jen trochu času, budu ráda, pokud Vás budu moci uvítat v týmu, který tyto aktivity bude absolvovat se mnou.

Jak můžete pomoci?

 • pojďte společně se mnou hovořit s voliči (týmu se nám kontaktní kampaň povede lépe)
 • poskytněte mi plochu pro plakát (výloha, okno, kavárna, nástěnka ve vašem domě…)
 • poskytněte plochu na banner (plot, balkón, okno..)
 • rozdávejte letáky do schránek ve vaší čtvrti
 • přemluvte své přátele a známé, aby mě podpořili svým hlasem v senátních volbách
 • sdílejte mé příspěvky na sociálních sítích
 • máte firmu, která by mohla darovat drobné dárkové předměty? půjčíte mi zvukovou aparaturu? vynikáte v něčem speciálním?
 • cokoli dalšího co vás napadne…

Zašlete prosím email s vaším kontaktem na adresu info@posvarova.cz, ozve se Vám můj asistent.

Předem děkuji za Váš čas!

 

Promluvila o závadách na mostě a dostala okamžitou výpověď

Včera přišla o práci soudní znalkyně Miloslava Pošvářová. Radiožurnálu totiž popsala vážné závady na dálničním mostě u Ostravy. Nové ocelové mosty zde prý rezaví, zatéká do nich a odpadávají z nich celé zkorodované pláty.

Pošvářová tvrdí, že jde o přímý důsledek jejího svědectví. Zaměstnavatel to ale odmítá, prý je to jen shoda náhod. Most projektovala firma Stráský, Hustý a partneři. Pošvářová ale našla hned po výpovědi nového zaměstnavatele. Místo jí nabídlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Měla by pracovat na případu zvlněného úseku této dálnice v Moravskoslezském kraji.

Radiožurnál zjistil, že ocelové nosníky mostu na D47 rezivějí víc, než je zdrávo, a to teprve čtyři roky od předání stavby. Ocel měla být přitom speciálně ošetřená, a proto je také dražší než ta klasická, která se musí natírat. Na některých místech ale ochrana oceli vůbec nefunguje. Při kontrole si toho všimla Miloslava Pošvářová.

Miloslava Pošvářová: „Mostům jsem vytýkala korozní poškození dolních pásnic a svarů, který je způsobený z toho důvodu, že jsou chybně navrženy a provedeny odvodňovače. Dochází k zatékání vody kontaminované chloridy na ocel a tato ocel rapidně koroduje.“

Pošvářová je přesvědčená, že dostala výpověď schválně

Její slova zazněla ve vysílání Radiožunálu včera ráno, už v poledne dostala výpověď. O důvodech nepochybuje ani okamžik. Ředitel firmy Radko Bucek ale spojitost mezi jejím vyhozením z práce a vyjádřením pro Radiožurnál odmítá. „V podstatě důvod je spíš úprava pracovních vztahů, protože naše firma Mott MacDonald se ubírá směrem spíše designérským, to znamená projekčním, kdežto její portfolio je čistě konzultační a de facto hodně osobní. Takže došlo k dohodě, že vlastně nemá valný smysl spolupráce tak, jak je dneska nastavená,“ tvrdí ředitel.

Architekti Ilja Hustý a Jiří Stráský, kteří projektanty platili, zároveň pracovali i pro druhou stranu – Ředitelství silnic a dálnic si jejich firmu najalo na diagnostiku mostu v záruční době. Oba architekti jakákoli pochybení na svých mostech odmítají a problémy bagatelizují. Oba navíc tvrdili, že mosty v nedávné době kontrolovali, jejich slova však vyvrací evidence návštěv v ŘSD. Na kontrolu konstrukce mostu se dá totiž dostat jen na speciálním stavebním vozíku, který je hlídán alarmem a je pod dohledem kamer. „Z mého pohledu je to jasný střet zájmů. Ty mosty nejsou v pořádku a není to o nedostatečné údržbě. Právě je to i o věcech stavebních a konstrukčních vadách,“ uvedl šéf ŘSD René Poruba.

ŘSD také nabídlo znalkyni nové místo. Podle Poruby by bylo škoda nevyužít jejích znalostí: „Delší dobu sleduji zarputilost a důkladnost, s jakou paní Pošvářová přistupuje k posuzování dopravních staveb v České republice… Proto jsem se rozhodl konzultovat s ní další kroky v případu zvlněné dálnice D47 a již ve čtvrtek jsem jí nabídnul spolupráci.“ Spolupráce bude mít poradenský charakter a odměna Pošvářové bude závislá na výkonu a objemu odvedené práce.

Mosty na D47 sedají, oprava vyjde na tři miliardy

Do tunelu na řadě míst zatéká, trhlinami prosakuje voda a škody jsou v řádu stamilionů.

Pilíře mostů na dálnici D47 si sedají a nosná konstrukce z oceli rezne. Oprava jednoho mostu vyjde na 600 milionů korun. Na dnešním setkání s novináři to řekla ředitelka úseku kontroly kvality staveb ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miloslava Pošvářová. Zřícení mostních konstrukcí nehrozí, poškození ale s sebou přináší dodatečné náklady na údržbu a zkracuje se jejich životnost, dodala.

Nedostatky na celkem pěti mostech odhalil audit německých expertů, které si zadalo ještě bývalé vedení ŘSD. Šetření zjistilo, že za vzniklé potíže mohou chyby v projektu, kdy byla ocel umístěna do nevhodného prostředí, ve kterém je vystavená působení vody a posypové soli stékající z vozovky, uvedla Pošvářová.

Němečtí experti ale nehodnotili, kdo za současný stav nese odpovědnost.

ŘSD se nyní chce se zhotoviteli dohodnout na uznání reklamací a opravách na jejich náklady. Pokud jednání k tomuto řešení nepovedou, podá žaloby.

Ve hře je několik žalob

Důvodem, proč si ŘSD posudky na kvalitu mostů objednalo v Německu, je podle Pošvářové to, že v Česku nejsou experti v oboru ocelových konstrukcí, které by bylo možné považovat za nezávislé. Lidé, kteří v této oblasti v Česku působí, mají příliš blízko ke stavebním společnostem, dodala šéfka úseku kontroly kvality staveb.

Problémy s mosty se vyskytly na úseku dálnice D47, která je známá především tím, že se její povrch krátce po uvedení do provozu v roce 2008 začal vlnit. K tomuto problému manažer kvality ŘSD Miroslav Wagner řekl, že záruční doba, během které může ŘSD vady na tomto úseku reklamovat, končí 30. listopadu. Podle něj ale nepřichází v úvahu, že by stát tuto lhůtu promeškal. Všechny známé vady, kterých je na tomto úseku dálnice přes tisícovku, ŘSD již písemně reklamovalo.

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě vypukl loni, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle ŘSD zhotovitel, společnost Eurovia, nedodržel domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia to odmítá. Kvůli poškozování dobrého jména společnosti podala na ŘSD žalobu.

ŘSD reklamuje další úseky D47, hlavně tunel Klimkovice

Do tunelu na řadě míst zatéká, trhlinami prosakuje voda a škody jsou v řádu stamilionů.

Ředitelství silnic a dálnic bude reklamovat i další úseky dálnice D47.

Podle ředitelky úseku kontroly kvality staveb Miloslavy Pošvářové představuje největší problém tunel Klimkovice, který stavěl Metrostav. Do něj na řadě míst zatéká, trhlinami prosakuje voda a škody jsou v řádu stamilionů, řekla Mladé frontě Dnes (MfD).

Reklamace se týkají jiných úseků než zvlněných pasáží, které postavila společnost Eurovia a kvůli kterým už běží arbitráž. Poslední reklamace jdou kromě Metrostavu také za Společností Skanska.

„Postupujeme standardně v souladu se smlouvou,“ uvedla mluvčí Skansky Lucie Nováková.

Metrostav potvrdil, že už má reklamace na stole. „Reklamaci od investora jsme obdrželi a v současné době jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic o způsobu a termínu odstranění jednotlivých drobných vad,“ řekl MfD mluvčí Metrostavu František Polák.

Nová vlna reklamací se bude týkat celkem 598 položek na čtyřech úsecích od Lipníku nad Bečvou až do Ostravy.

Reklamace na poslední chvíli

ŘSD chyby reklamuje na poslední chvíli, neboť záruka končí příští rok. „Bohužel to fungovalo tak, že správce stavby zavolal do stavební firmy, ať to jde nějak opravit, ale vše probíhalo bez potřebné dokumentace,“ řekla deníku Pošvářová.

První spor o vady vznikl na D47 na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě v roce 2011, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty.

Podle ŘSD zhotovitel, společnost Eurovia, nedodržel domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia to odmítá. Kvůli poškozování dobrého jména společnosti podala na ŘSD žalobu.

„U probíhající arbitráže s Eurovií ŘSD do konce července doplňuje důkazy pro žalobu a jednání rozhodčího soudu,“ řekla Pošvářové MfD.

Zlomový posudek ke Studénce: Most spadl kvůli manipulaci v jeho horní části

V případu vlakového neštěstí ve Studénce dnes u Okresního soudu v Novém Jíčíně zazněl zlomový znalecký posudek. Uznávaná soudní znalkyně Miloslava Pošvářová tvrdí, že příčina pádu mostu byla v manipulaci v jeho horní části. Vypracovala i přehledné video, kde je vidět, jak most vypadal, než spadl, a co se na něm dělo.

Za horní část stavby zodpovídal subdodavatel – firma Bögl a Krýsl. Za spodní hlavní dodavatel – ODS Dopravní stavy, nyní Eurovia. Každý ale vidí příčinu neštěstí u toho druhého. „Na základě zkušeností, které mám za 25 let praxe, jsem musela zjistit, co asi mohli pracovníci dělat, čím se zabývali, protože jsou tam čtyři hodiny naprosto nepopsaného bílého listu. Pracovníci tvrdí, že tam byli, ale nic víc,“ řekla Pošvářová České televizi. Posudek si u ní objednala stavební firma Eurovia.

„Bohužel je to složitá situace, která není černobílá. Je to tak složité, že tam máme dokonce několik odstínů šedi. Nedovedu si ani představit, jak soud nakonec rozhodne o vině,“ uvedl Milan Holický, znalec z ČVUT, pro firmu Bögl a Krýsl. Holický minulý týden před soudem řekl, že zřícení mostu zavinilo více faktorů. Největší podíl na něm ale podle něj měly špatně založené podpěry, které mostovku držely při jejím vysouvání přes kolejiště. Podpěrná konstrukce, která most držela, byla podle něj také značně přetížená. Za zásadní nedostatek označil i nedostatečnou komunikaci mezi firmami.

U soudu už vypovídalo několik znalců. Zatím se shodli na jediném, že příčin pádu mostu bylo hned několik. Další líčení bude pokračovat až 25. listopadu, kdy bude soud znalce opět vyslýchat. Advokáti a obžalovaní jim ještě nestihli položit všechny otázky.

Tragické železniční neštěstí ve Studénce na Novojičínsku se stalo v roce 2008. Rychlík Comenius tehdy narazil do silničního nadjezdu, který se krátce předtím zřítil na trať. Při havárii zemřelo osm lidí a na 90 dalších bylo zraněno.

ŘSD odvolalo ředitelku Pošvářovou, kritizovala dálnice

Ředitelství silnic a dálnic odvolalo ředitelku kontroly kvality staveb Miloslavu Pošvářovou. Ta v minulosti ostře kritizovala způsob, jakým se v Česku staví dálnice. Uvedl to server lidovky.cz s tím, že Pošvářová byla odvolána na hodinu a byl jí zabaven mobilní telefon.

Odvolaná ředitelka stála v čele Majetkové komise D47, která připravovala podklady pro soudní pře se stavební společností Eurovia týkající se zvlněné ostravské dálnice. Pošvářová se netajila nelibostí s kroky současného vedení ŘSD i ministerstva dopravy, píše server.

Před nástupem do ŘSD působila Pošvářová jako soudní znalkyně, která kontrolovala mosty pro společnost Mott MacDonald. Odtud byla propuštěna poté, co veřejně upozornila na rezavějící mosty na D47.

Pošvářová se o dálnice popere, třeba i u soudu

Odvolaná šéfka kontroly kvality staveb Miloslava Pošvářová podala trestní oznámení na vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) včetně jeho generálního ředitele Pavla Kočici. Pošvářová to řekla ve čtvrtečním Hyde Parku ČT24. Známá kritička způsobu, jakým se v Česku staví dálnice, popsala také praktiky, které při dopravních stavbách panují: při předávce hotového díla se vytvoří několikastránkový soupis vad, ale v předávacím protokolu najednou chybí – prý byly špatně zformulované.

Miloslavu Pošvářovou odvolalo ŘSD z funkce minulý týden, když odmítla předat výsledky expertízy České geologické služby, kterou firma provedla na zvlněné dálnici D47. Pošvářová se obávala, že by se dílčí výsledky expertízy dostaly na veřejnost dřív, než je ŘSD využije ve sporu se zhotoviteli. Podle ní přestalo vedení ŘSD v této věci hájit zájmy státu. Proti výpovědi se chce bránit soudní cestou. Šéf ŘSD Kočica zase nařídil audit ve výdajích úseku kontroly kvality, který Pošvářová vedla.

Pošvářová v Hyde Parku uvedla, že za celou dobu, co v ŘSD pracovala (od roku 2012), nedostala jedinou výtku týkající se špatné spolupráce. „Naopak mám svědky, že jsem se opakovaně snažila dostat k panu Kočicovi do jeho kanceláře, ale nikdy na mě neměl čas, nikdy mě nepřijal,“ tvrdí. Pošvářová se obrátila na policii – prý kvůli tomu, co se nyní v ŘSD děje; pro svá tvrzení má i jasné důkazy, tvrdí.

Z posudků zmizely výhrady. Prý byly špatně zformulované

Expertka s třicetiletou praxí přišla za dobu svého působení v ŘSD na řadu přinejmenším zvláštních věcí. Její oddělení mělo při předávacím řízení nějaké stavby za úkol zkontrolovat, jestli zhotovitel postavil vše tak, jak měl. „Dělali jsme dalekosáhlé soupisy vad, to byly několikastránkové soupisy, které jsme předávali dalším úsekům jako podklad. Když jsme si pak přečetli protokoly o předání a převzetí, tak jsme zjistili, že stavba je provedena v souladu se smlouvou a že žádné vady zjištěny nebyly. Když jsem na to opakovaně upozorňovala, tak mi bylo řečeno, že je chyba v předávacím protokolu a že to je jen špatná formulace. To je absurdní,“ popsala Pošvářová. Tvrdí také, že ŘSD nemá vůbec evidenci svého majetku.

A další nestandardnost: Pošvářová prováděla analýzu vztahů a zjistila, že jedna firma mohla v rámci jedné stavby zastávat hned tři funkce – vyhotovit dokumentaci pro investora, realizační dokumentaci pro zhotovitele i technický dozor pro investora. „Byla to trojjediná záležitost v dresu jedné firmy, která ovládala všechny záležitosti,“ vysvětlila.  Nebyl tak problém získat všechny potřebné souhlasy například pro vícepráce.

Technický dozor prý nenesl zodpovědnost

 Pošvářová, ještě coby členka komise D47, poradního orgánu generálního ředitele ŘSD, také zjistila, že u této dálnice díky smlouvám fungoval technický dozor jen jako konzultant. „U technických dozorů na D47 jsme chtěli reklamovat jejich činnost, ze smluv jsme ale zjistili, že nebyli za nic zodpovědní. To je velmi zvláštní situace,“ uvedla.

Pošvářová chtěla, aby technický dozor dělali zaměstnanci ŘSD, a nikoliv soukromé firmy. Ministerstvo ale požadavky nevyslyšelo. „Nebyly mi ani přiděleny osoby, ani peníze na platy,“ konstatuje. Podle propočtů by bylo na tuto funkci potřeba 50 až 100 lidí se zhruba třicetitisícovým platem. „Na technický dozor stavby čtyřkilometrové dálnice jsme zaplatili 120 milionů korun,“ uvedla pro srovnání.

 Předchozí vedení ŘSD s Pošvářovou problém nemělo. „Řeknu to takhle: Čermák rozuměl mé práci a podporoval mě. Jenže když ho vloni na podzim vyhodili, říkal mi jednu pravdivou větu: teď jste na řadě vy, počítejte s tím, že vás zlikvidujou,“ uvedla Pošvářová v rozhovoru pro iHNED.cz. Davida Čermáka odvolal ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák s tím, že na ředitelství potřebuje razantnější vedení.

Není vyloučeno, že Pošvářovou angažuje budoucí ministr dopravy Antonín Prachař (ANO); Pošvářová potvrdila, že se spolu sešli, i s jeho stranickým šéfem Andrejem Babišem. „Zajímal je stav v resortu a projednávali jsme způsob nápravy stavu, jaký teď panuje,“ popsala schůzku.

Budoucí ministr vrátí na ŘSD odvolanou Pošvářovou

Budoucí ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) vrátí na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedávno odvolanou šéfku úseku kontroly kvality staveb Miloslavu Pošvářovou. Pošvářová svůj návrat podmínila právě personálními změnami v ŘSD včetně odchodu generálního ředitele.

Prachař místo toho odvolá generálního ředitele ŘSD Pavla Kočicu. Na ŘSD plánuje také další změny.

„V této chvíli si myslím, že pan Kočica nebude na ŘSD pracovat,“ řekl Prachař a vzápětí potvrdil, že Kočicu odvolá. S odvoláním nehodlá čekat na výsledky auditu, který chce nechat na ŘSD provést. Na jeho základě hodlá v ŘSD provést změny, které by zajistily lepší funkčnost ředitelství.

Uvedl, že je možné, že činnosti ŘSD budou jinak členěny. Kočica vede ŘSD od loňského října, do funkce ho dosadil ministr dopravy Zdeněk Žák.

Pošvářová: Vrátím se, až se změní vedení

Pošvářová svůj návrat podmiňuje také odchodem dalších členů vedení ŘSD, jako jsou ředitelé úseků výstavby, provozního úseku nebo úseku vnitřního auditu. Prachař uvedl, že vedoucí úseků na ŘSD chce nejprve prověřit.

Odvolání Pošvářové v polovině ledna bylo nešťastné a je za hranou stávajícího zákoníku práce, řekl Prachař s tím, že Pošvářová bude pokračovat v započatých soudních sporech, které ŘSD vede s konsorciem firem vedených stavební společností Eurovia CS.

Pošvářová v České televizi řekla, že nabídku ještě nedostala. „Počkám si, jaká bude, a poté se rozhodnu,“ dodala.

„Paní Pošvářová má určitě své místo na Ředitelství silnic a dálnic,“ řekl Prachař s tím, že odvolaná ředitelka je uznávanou odbornicí na posuzování konstrukcí mostů a vozovek a má zásluhy rovněž v oblasti přípravy soudních sporů státu se zhotoviteli.

Výsledky několika rozhodčích soudů budou známé v průběhu února. Pošvářová se na ŘSD vrátí s tím, aby tyto záležitosti dotáhla do vítězného konce pro stát, dodal nastupující šéf dopravního resortu.

Jednapadesátiletou Pošvářovou na hodinu odvolal současný generální ředitel ŘSD Pavel Kočica kvůli tomu, že nekomunikovala s vedením a neodevzdala výsledky kontroly vrtů na zvlněné dálnici D47. Tyto dokumenty odvolaná ředitelka odmítla předat s tím, že jde o dílčí výsledky expertiz, které mají sloužit jako důkazy v probíhajících sporech státu se stavebními firmami.

Jejich rozšířením v rámci státní organizace podle Pošvářové hrozilo, že by byly vyneseny mimo ŘSD a dostaly se do rukou firmám, se kterými je ředitelství ve sporu.

Propuštění Pošvářové vyvolalo v médiích vlnu reakcí. Za odvolanou ředitelku se například postavila občanská společnost Vraťte nám stát a někteří poslanci rodící se koalice.

Výroky Pošvářové v médiích naopak kritizovaly odbory v ŘSD. Ty se ohradily zejména proti výrokům poukazujícím na údajnou korupci v rámci organizace a nízkou odbornou úroveň zaměstnanců ŘSD.

Ty věří, že boj proti korupci a zneužívání veřejných prostředků nikdy nevzdá.